Podmienky krátkodobého a dlhodobého nájmu v Tatragolfe

 1. V rezorte môže byť nájomcom hosť, ktorý má riadne objednané a prenajímateľom potvrdené služby a je k nájmu riadne prihlásený. Za týmto účelom je hosť povinný predložiť pracovníkovi recepcie pri príchode občiansky preukaz, cestovný pas alebo iný platný doklad totožnosti.
 2. Rezort môže vo výnimočných prípadoch ponúknuť hosťovi iný apartmán ako bol dohodnutý, pokiaľ sa podstatne nelíši od potvrdenej objednávky. Ak hosť vopred objednal daný typ apartmánu a bola mu objednávka potvrdená, určuje rezort hosťovi v prípade poskytnutia iného typu ten, ktorý mal objednaný.
 3. Nástup na pobyt je možný od 14.00 hodiny, vo výnimočných prípadoch aj skôr, pokiaľ to bolo vopred dohodnuté (za poplatok).
 4. Hosť je povinný sa odhlásiť a v deň odchodu uvoľniť apartmán najneskôr do 10.00 hodiny, ak čas nebol dohodnutý inak. Pokiaľ tak hosť neurobí, môže mu rezort účtovať poplatok za nasledujúci deň.
 5. Ak hosť požiada o predÍženie pobytu, môže mu rezort ponúknuť aj iný apartmán ako ten, v ktorom bol pôvodne ubytovaný.
 6. Hosť platí účet za objednaný apartmán a tovar v súlade s platným cenníkom, spravidla vopred, pri nastúpení na pobyt, resp. pri skončení pobytu, ak bolo dohodnuté.
 7. V apartmáne a v ostatných priestoroch nesmie hosť bez súhlasu zodpovedného pracovníka alebo manažéra rezortu premiestňovať zariadenie, robiť úpravy, vykonávať akékoľvek zásahy do elektrickej siete a inej inštalácie.
 8. V priestoroch rezortu, zvlášť na apartmáne, nie je hosťom dovolené používať vlastné elektrické spotrebiče. Toto nariadenie sa netýka používania elektrických spotrebičov slúžiacich na osobnú hygienu.
 9. V čase od 22.00 do 6.00 hod. sú hostia povinní dodržiavať nočný kľud.
 10. Pri ochorení alebo zranení klienta zabezpečí recepcia ošetrenie drobných poranení, prípadne privolá RZP.
 11. Hosťom nie je dovolené v spoločných priestoroch rezortu a na apartmánoch fajčiť. Sankcia za porušenie 200,-€.
 12. Pred odchodom z apartmánu je hosť povinný uzavrieť vodovodné kohútiky, zhasnúť svetlá v apartmáne, vypnúť elektrické spotrebiče, uzavrieť okná a balkónové dvere a zavrieť vchodové dvere do izby. Kartu uzamykania odovzdať na recepcii.
 13. Psy a iné zvieratá ubytuje rezort podľa cenníka, iba po dohode s manažérom rezortu. Zodpovednosť za škody alebo hygienické nedostatky spôsobené zvieraťom na majetku rezortu má majiteľ zvieraťa.
 14. Hosť je povinný dodržať ustanovenia týchto podmienok rezortu. V prípade ich porušenia, má spoločnosť právo odstúpiť od zmluvy o krátkodobom alebo dlhodobom nájme pred uplynutím dohodnutého času. Za škody spôsobené na majetku rezortu zodpovedá hosť podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky.
 15. Sťažnosti, reklamácie, požiadavky a návrhy na zlepšenie činnosti ubytovacieho zariadenia prijíma zodpovedný pracovník recepcie ako aj vedenie hotela. Na recepcii je k dispozícii kniha prianí a sťažností.
 16. Za cennosti zodpovedá ubytovacie zariadenie iba v tom prípade, ak boli predmety na úschovu prevzaté do úschovy na základe potvrdenia.