Podmienky V.I.P. klubu TATRAGOLF MOUNTAIN RESORT®

I. Vznik, trvanie a zánik členstva

 1. Držiteľ karty svojím podpisom na formulári súhlasí s tým, aby klub TATRAGOLF MOUNTAIN RESORT® (ďalej len Klub) spracoval informácie uvedené v registračnom formulári. Osobné údaje člena Klubu (ďalej len „Člen") budú spracované v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplneni niektorých zákonov v platnom znení.
 2. Členstvo vzniká dňom podpisu na registračnom formulári.
 3. Člen má právo vzdať sa kedykoľvek členstva v Klube, resp. vystúpiť z neho. V tomto prípade členstvo zaniká ku dňu odovzdnania členskej karty.
 4. Klub môže zrušiť členstvo na základe porušenia podmienok členstva v klube. V prípade straty, krádeže alebo poškodenia Členskej karty je Člen povinný takúto skutočnosť okamžite nahlásiť Klubu písomne na adresu Tatragolf Mountain Resort®, Termálna 38, 059 52 Veľká Lomnica alebo prostredníctvom e-mailu (recepcia@tatragolf.sk)
 5. Členovi bude následne na jeho žiadosť vystavená nová karta. Člen musí uviesť rovnaké údaje ako pri vstupe do klubu (adresa musí súhlasiť s údajmi uvedenými v centrálnej databáze). V prípade, že člen tieto základné údaje neposkytne, nemusí mu byť vydaná nová členská karta.
 6. Členská karta je majetkom Klubu a je neprenosná. Členskú kartu nie je možné upravovať, ani do nej akýmkoľvek spôsobom zasahovať.
 7. Po obdŕžaní členskej karty je Člen ako jej držiteľ oprávnený využívať výhody členstva.
 8. Členovi klubu môže byť vydaná len jedna členská karta.
 9. Každý Člen je povinný v lehote do 15 dní informovať písomne Klub o zmene základných dát uvedených vo vstupnom formulári (meno a priezvisko, bydlisko, kontaktné tel. čísla).
 10. Za prípadné zneužitie alebo akékoľvek neoprávnené použitie členskej karty inou osobou ako Členom bude považované za hrubé porušenie podmienok členstva a kartu bude odobraná.
 11. Zamestnanci partnerov Klubu môžu kedykoľvek vyzvať držiteľa členskej karty k jeho identifikácii prostredníctvom občianskeho preukazu.
 12. Klub si vyhradzuje právo kedykoľvek aktualizovať a meniť podmienky vydávania členských kariet, ako aj výhody členstva.
 13. Člen môže požiadať o bezplatné vydanie novej Členskej karty, maximálne však jedenkrát počas kalendárneho roka.

II. Výhody členstva v klube

 1. Každý Člen Klubu má nárok na uplatnenie nasledovných výhod a zliav:
  1. stále zľavy:
   - 10% zľava na ubytovanie, ak si zákazník kupuje pobyt priamo cez TATRAGOLF®
   - 30% zľava na wellness v TATRAGOLF®
   - 50% zľava na parkovanie v garáži
   - Check-in od 13:00, Check-out do 11:00
  2. všetky zľavy, ktoré sú vyššie uvedené sa uplatňujú pre Členov Klubu, ktorý majú pobyt rezervovaný priamo cez TATRAGOLF®
 2. Každá osoba ktorá získa členstvo v Klube má nárok na využívanie uvedených zliav v uvedenej výške.

III. Záverečné ustanovenia

 1. Členstvo v Klube a výhody s ním spojené nie sú právne vymáhateľné a prevoditeľné.
 2. Klub si vyhradzuje právo z obchodných dôvodov alebo z dôvodov zapríčinených vyššou mocou zmeniť Podmienky Klubu, výšku zliav a rozsah výhod poskytovaných členom Klubu.
 3. Klub si vyhradzuje právo na ukončenie svojej existencie. Termín ukončenia oznámi členom Klubu v dostatočnom predstihu.
 4. Tieto Podmienky Klubu nadobúdajú platnosť dňa 1.3.2015.